شیر

lion-photos-13
lion-photos-5
photo-of-panter-4

شیر بزرگ جنگل

شیر درنده جنگل

شیر جنگل